Diecézna projektová súťaž

Termín podávania žiadostí:
6. marec – 1. apríl 2022

Hlasovanie:
24. apríl –  8.máj 2022

Realizácia projektov:
14. máj 2022 – 31. január 2023 

Max. výška rozpočtu farského projektu: 
700,-€

Min. suma podpory:
200,- € na projekt
Max. suma podpory:
500,- € na projekt

Min. suma podpory celodiecézneho projektu:
500,- € na projekt
Max. suma podpory celodiecézneho projektu:
1000,- € na projekt

Oprávnený žiadateľ: 

– farnosť, 
– iná právnická osoba pôsobiaca na území Žilinskej diecézy, 
– skupinka najmenej troch jednotlivcov

Tematické kategórie

1. Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom
Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný?  

2. Prehĺbenie viery – slávenie viery a napĺňanie kresťanského poslania
Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia? 

3. Posilnenie foriem služby vo farnosti
Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných? 

4. Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev
Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší? 

Zameranie projektov 

Podporené budú projekty zamerané na rozvoj života farnosti alebo celej diecézy v jednej zo štyroch tematických kategórií.

Hlasovanie

Projekty budú podporené na základe hlasovania. Uvažujte už teraz pri písaní projektu, koho z vašich známych oslovíte, aby zahlasoval za váš projekt.  Hlasy vám pomôžu získať až o 100,- € viac k minimálnej sume podpory, ktorou je pri farských projektoch  200,- € a pri celodiecéznych projektoch 500,- eur. 
Celodiecézne projekty prejdú aj hlasovaním Diecéznej pastoračnej rady ŽD.

Šanca na získanie financií

Na základe hlasovania bude v každej farnosti priamo podporený jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov.  Ak to nebude práve ten váš, ešte stále máte šancu postúpiť s projektom do druhého kola a získať podporu v ňom. V druhom kole získa podporu 20 projektov, ktoré boli ocenené najviac hlasmi v celodiecéznom rebríčku hlasovania. 
Ďalšie navýšenie podpory až do 200,- eur, môžu žiadatelia dosiahnuť získaním donátorov pre podporu Pastoračného fondu ŽD.
Šance na získanie financií sú teda vysoké, potrebná je len vaša tvorivosť 😉

Súhlas kňaza

Pre podanie farského projektu bude potrebné získať súhlas duchovného správcu farnosti, v ktorej plánujete projekt realizovať.
Ak by sa vám nepodarilo získať jeho súhlas do termínu uzávierky podávania projektov, môžete žiadosť napriek tomu odoslať. Aby však projekt mohol byť 
podporený, bude potrebné získať súhlas kňaza dodatočne.

Hodnotenie

Všetky projekty prejdú hodnotením komisie, či spĺňajú potrebné náležitosti.

Do hlasovania budú zaradené iba projekty, ktoré budú spĺňať všetky potrebné náležitosti a ktorých cieľom bude pastoračný rozvoj farnosti alebo celej diecézy v zhode s niektorou zo štyroch tematických kategórií.