Manuál k druhému ročníku diecéznej projektovej súťaže

Vyhlasovateľom projektovej výzvy je Pastoračný fond Žilinskej diecézy (PFŽD) v mene Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy.

Od ukončenia prvého ročníka projektovej súťaže Cesty obnovy života a vzťahov našej diecézy sa pripravovalo vyhlásenie druhého ročníka súťaže. Nikto nepredpokladal, že ho bude sprevádzať taká dramatická situácia, s akou sa dnes stretávame. Napriek tomu by sme chceli nadviazať na úspešný prvý ročník a ponúknuť tvorivým ľuďom z našich farností možnosť rozvinúť projekty služby aj v tejto dobe plnej nových neočakávaných výziev. 

Diecézny biskup o. Tomáš pozýva:

Mnohí uvažujete o myšlienke, ako predstaviť Krista vašim blízkym, známym. Máte ideu, ale neviete, ako začať, ako postupovať, na koho sa obrátiť.  V tomto smere chce byť diecéza blízko vás a prostredníctvom Pastoračného fondu s názvom KROK vám znova ponúknuť možnosti realizácie vašich nápadov a myšlienok. Jednotlivé písmená tohto názvu znamenajú Kreativita, Radosť, Odvaha a Krása. Nesú v sebe pozvanie na kreatívnu, radostnú a odvážnu cestu budovania krásy evanjeliového života. 

Pápež František v Posolstve na Svetový deň misií píše: “Kto miluje, je vždy v pohybe; je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný, či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky.”

Vyhlásenie projektovej výzvy je tak zároveň pozvaním k otvorenosti na impulzy Ducha Svätého, ktoré sme ochotní počúvať v osobnej i spoločnej modlitbe a tiež k zdieľaniu našej osobnej skúsenosti s mocou Božej lásky a s vytrvalou dôverou v Božiu pomoc.

Cieľ projektovej výzvy

Hlavným cieľom výzvy je podporiť obnovu života a vzťahov v Žilinskej diecéze. V tejto obnove je dôležité dať priestor pre realizáciu dobrých nápadov pretavených do konkrétnych projektov.

Projekty, ktoré budú podporené, majú za cieľ ešte viac rozvinúť život vo farnosti v štyroch tematických oblastiach. Cieľovou skupinou projektov môžu byť ľudia každého veku, ktorí žijú na území farnosti – od detí až po seniorov, veriaci i neveriaci. 

Tematické oblasti

Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu predkladaného projektu je potrebné zaradiť do jednej zo štyroch tematických oblastí:

 1. Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo stratili kresťanskú vieru.
  “Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný?”

Ide o aktivity zamerané na evanjelizáciu neveriacich alebo tých, čo v našom okolí stratili vieru alebo nemajú osobný vzťah s Bohom.

 1. Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou – katechizácia, formácia a slávenie viery.
  “Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?”

Ide o aktivity zamerané na katechizáciu, formáciu pokrstených a slávenie viery ako aj na prehĺbenie krstného povolania ku svätosti v manželstve, rodičovstve, v službe iným a pod.

 1. Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti.
  “Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných?”

Ide o aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva a služby pre druhých a komunitu, vytváranie nových príležitostí či rozvoj tých, ktoré už vo farnosti fungujú.

 1. Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev, resp. ako rodiny rodín.
  “Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?”

Ide o aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov vo farnosti, vzájomné spoznanie sa, budovanie malých spoločenstiev a podporu spolupráce medzi spoločenstvami.

Financovanie projektovej výzvy

Na podporu projektov z Pastoračného fondu vyčlenila diecéza 76 000,- €, z toho 10 000,- € na celodiecézne projekty a 66 000,- € na farské projekty. Finančné prostriedky určené na podporu diecéznych a farských projektov pochádzajú z príspevku iných diecéz, ktoré Žilinská diecéza získala na podporu svojho dlhodobého rozvoja a zabezpečenia finančnej samostatnosti.

Na základe hlasovania bude podporených max. 10 celodiecéznych projektov. 

Na základe hlasovania bude v každej farnosti a duchovnej správe podporený z PFŽD jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov v danej farnosti resp. duchovnej správe a 20 ďalších projektov bude z PFŽD podporených na základe získaného počtu hlasov v rámci celej diecézy, hoci tieto projekty nezískali najväčší počet hlasov vo svojej farnosti (spolu max. 132 farských projektov).

Kto sa môže uchádzať o podporu farských a celodiecéznych projektov?

Oprávneným žiadateľom sú

 • neformálne skupiny (skupina minimálne 3 fyzických osôb, pričom jedna z nich musí mať viac ako 18 rokov)
 • organizácie, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia na území Žilinskej diecézy (farnosť, účelové zariadenia Cirkvi, občianske združenia, neziskové organizácie, samosprávy, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie)
 • Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).
 • Jedna organizácia, resp. jedna neformálna skupina môže v aktuálnom ročníku grantovej výzvy predložiť iba jednu žiadosť o finančný príspevok. 

Ako sa uchádzať o podporu?

 • Projekt a rozpočet projektu sa predkladá len elektronicky na stránke cestaobnovy.sk
 • Žiadosť o finančný príspevok – vypracovaný online formulár – musí byť online odoslaný do 1. apríla 2022. Žiadosti doručené iným spôsobom a po tomto termíne nebudú akceptované!
 • Povinnou súčasťou žiadosti farských projektov je vyjadrenie správcu farnosti, na území ktorej sa bude projekt realizovať. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú mať súhlasné stanovisko správcu farnosti. V prípade, že sa žiadateľovi o grant nepodarí získať súhlas správcu farnosti do termínu uzávierky podávania projektov, je možné žiadosť napriek tomu odoslať. Aby však projekt mohol byť podporený, bude potrebné získať súhlas kňaza dodatočne, najneskôr 5 dní pred začiatkom hlasovania t.j. do 19. apríla 2022.
 • Pri  žiadostiach celodiecéznych projektov je možné zámer konzultovať s členmi Pastoračného fondu ŽD cez e-mail: pastoračnyfond@dcza.sk. Zámer projektu je vhodné konzultovať  už pred samotným vypracovaním projektu.

Formálne kritériá projektu

 • Začiatok realizácie projektu môže byť naplánovaný najskôr od 14. mája 2022.
 • Koniec projektu môže byť naplánovaný najneskôr do 31. januára 2023.
 • Minimálna výška podpory z grantového programu pre projekty je 200,- €.
 • Maximálna výška žiadanej podpory z grantového programu je 500,- €. Skutočná finančná podpora z PFŽD závisí od počtu hlasov, ktoré projekt získa v hlasovaní verejnosti a od počtu získaných donátorov. 
 • Maximálna výška všetkých nákladov na farský projekt (vrátane vlastných zdrojov) je 700,- €. Farské projekty, ktorých rozpočet bude presahovať túto sumu, budú vyradené z procesu hodnotenia a nebudú ani zaradené do hlasovania.
 • Pri celodiecéznych projektoch vlastné zdroje nie sú ohraničené.
 • Vlastné zdroje žiadateľa nie sú povinné, pokiaľ celkový rozpočet projektu nepresahuje 500,- € .
 • Povinné prílohy, ktoré sa predkladajú s projektom:
  • stanovisko správcu farnosti k farskému projektu
  • min. 1 kvalitná a výstižná fotografia/vizualizácia/nákres (v rozmere 350 x 180 pixelov), ktorá bude použitá ako ilustračná fotka pri hlasovaní verejnosti.

Obsahové kritériá

 • Projekt má reagovať na aktuálne potreby a problémy cieľových skupín v konkrétnej farnosti.
 • Ciele projektu majú byť jasne stanovené a v súlade so zvolenou tematickou oblasťou a problémom, ktorý chcú riešiť v konkrétnej farnosti.
 • Časový harmonogram aktivít aj ciele projektu majú byť reálne a dosiahnuteľné v stanovenom čase.
 • Rozpočet projektu má mať priamu súvislosť s navrhovanými aktivitami a definovanými cieľmi projektu.
 • Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky.

Čo všetko môže byť finančne podporené?

 • Oprávnené sú len tie náklady, ktoré priamo súvisia s aktivitami projektu a sú nevyhnutné na ich realizáciu a podporujú naplnenie cieľov projektu.

Príklady oprávnených nákladov:

 • odmeny za služby (lektor, prenájom priestorov a techniky…), občerstvenie, cestovné náhrady, nákup spotrebného materiálu a techniky,
 • cestovné náhrady – oprávnenými nákladmi pri použití verejnej dopravy sú cestovné lístky v 2. triede a pri použití vlastného vozidla pohonné hmoty bez amortizácie vozidla. Cestovné náhrady sa počítajú v eurách: dĺžka cesty x priemerná spotreba podľa technického preukazu vozidla x cena za PHM.
 • občerstvenie – oprávnenými nákladmi je:
 • pre časové pásmo do 5 hodín = 3,83 €/osoba
 • pre časové pásmo 5 – 12 hodín = 5,10 €/osoba
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín = 7,60 €/osoba
 • pre časové pásmo nad 18 hodín = 11,60 €/osoba
 • Neoprávnené náklady sú náklady na nákup alkoholu, tabakových výrobkov, splácanie úverov, dlhov a pôžičiek, náklady na aktivity realizované mimo oprávneného obdobia a územia výzvy, mzdy, náklady na rekonštrukciu budov, náklady nesúvisiace s aktivitami projektu a pod.
 • Vyhlasovateľ výzvy má plné právo rozhodnúť v sporných prípadoch o oprávnenosti nákladov. 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti?

 1. Choďte na stránku  cestaobnovy.sk, časť “Žiadosť o grant”, “Podať žiadosť”) a zaregistrujte sa podľa inštrukcií. Každá osoba, prípadne organizácia môže byť v aplikácii zaregistrovaná iba raz. Zadajte si prihlasovacie meno, pod ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie grantovej výzvy. Vyplňte Vaše meno, priezvisko a e-mail. V kolónke výzva vyberte program. Ak žiadateľom grantovej výzvy je organizácia, vyberie si program – pre ORGANIZÁCIE. Ak žiadateľom grantovej výzvy sú jednotlivci, vyberú si program – pre NEFORMÁLNE SKUPINY (skupina min 3 ľudí, kde aspoň jeden z nich má viac ako 18 rokov a je zároveň predkladateľom projektu). Zapamätajte si alebo dobre poznačte svoje prihlasovacie meno aj heslo.
 2. Ak ste už zaregistrovaní, hore v pravom hornom rohu kliknite na “prihlásiť” a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si sami vytvorili pri registrácii.
 3. Otvorí sa vám žiadosť, ktorú je potrebné vyplniť. V prvej záložke Domov” si môžete sledovať stav vašej žiadosti NOVÁ/ODOSLANÁ. Do druhej záložky Moja žiadosť” vypĺňate údaje o vašom projekte, na ktorý žiadate grant. Do údajov v žiadosti sa môžete kedykoľvek vrátiť a texty aj prílohy doplniť alebo upraviť až do uzávierky prijímania žiadosti, preto pri prvom vypĺňaní nemusíte doplniť všetko. Vo finálnej forme ale musia byť vyplnené všetky položky v záložkách 1. až 5. a priložené všetky povinné prílohy. Priebežne môžete pracovať na jednotlivých častiach online formulára. 
 4. Všetky informácie priebežne ukladajte dolným tlačidlom – PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.
 5. Súčasťou žiadosti farského projektu je aj súhlas správcu farnosti, na území ktorej sa bude projekt realizovať. Ten je potrebné vložiť ako prílohu ešte pred odoslaním žiadosti, alebo je možné ho poslať poštou na adresu PFŽD po elektronickom odoslaní žiadosti. V záložke Stanovisko kňaza vyplníte elektronicky len prvé štyri kolonky. Ďalších päť koloniek elektronicky nevypĺňajte. Vyplní ich až vo vytlačenej papierovej verzii ručne váš správca farnosti! Najprv si projekt celý vytlačte (vpravo hore v záložke – Sumarizácia – nájdete “verzia pre tlač”). S týmto formulárom príďte za kňazom, ktorý je zodpovedný za farnosť, v ktorej projekt realizujete. Do položiek vo vytlačenom formulári, ktoré sú na to určené, kňaz vpíše potrebné údaje, vyznačí svoje stanovisko a prípadne doplní svoje vysvetlenie (komentár) a podpíše s aktuálnym dátumom. Následne túto časť je potrebné oskenovať (ako pdf) alebo odfotiť (jpg) a vložiť do elektronickej žiadosti ako prílohu v záložke Stanovisko kňaza cez dolné tlačidlo Pridať súbory. V tej istej záložke v predposlednej položke – Získanie / doručenie vyjadrenia správcu farnosti – označíte jednu z troch možností. Odporúčame, aby ste šli za kňazom s projektom, keď budete mať vyplnené všetky položky žiadosti, aby kňaz dobre spoznal váš projektový zámer i aktivity. (Na konci záložky Sumarizácia už nebudú žiadne červené upozornenia na nevyplnené položky, ale bude tam gratulácia k úplnému vyplneniu formulára.)
 6. Žiadosť o finančný príspevok považujeme za podanú až po úspešnom odoslaní projektu (tlačidlo ODOSLAŤ FORMULÁR v záložke Sumarizácia). Po úspešnom odoslaní projektu, dostanete z aplikácie správu na váš e-mail, v hlavičke projektu sa zmení stav projektu na ODOSLANÝ. Predkladanie žiadostí skončí dňa 1.  apríla 2022 (piatok) o polnoci. Po tomto termíne sa automaticky zablokuje možnosť ODOSLAŤ FORMULÁR. Spracované budú iba žiadosti odoslané do stanoveného termínu. Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované! 
 7. Neodkladajte si prípravu a online odoslanie žiadosti o príspevok na posledný termín (nočné hodiny), v tom čase už nie je možné s programátormi urgentne reagovať a vyriešiť prípadné problémy. Žiadosti, ktoré sa nepodarí odoslať do stanoveného termínu, nebudú zaradené do hodnotenia. 

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať počas celého času určeného na tvorbu a odosielanie projektov na e-mailovej adrese grantza@ozviac.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 849 922. V prípade technických problémov, kontaktujte 0949 428 239 (od 8.00 do 16.00).

Pokiaľ by ste potrebovali radu ohľadom obsahu projektu, otázky je možné konzultovať na adrese pastoracnyfond@dcza.sk alebo na čísle telefónu 0910 10 11 77 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00, utorok a štvrtok až do 20.00) .

Hodnotiaci proces

 1. Zodpovední manažéri z V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorý administruje projektovú výzvu, zhodnotia projekt po stránke naplnenia formálnych kritérií. V prípade potreby bude žiadateľ vyzvaný, aby v stanovenej lehote doplnil alebo opravil potrebné údaje v žiadosti. Do hodnotiaceho procesu hlasovania nebude zaradený projekt, ktorý nezískal stanovisko od správcu farnosti, v ktorej chce realizovať svoj projekt, alebo v prípade celodiecéznych projektov nezískal súhlas v rámci hodnotiaceho procesu Diecéznou pastoračnou radou ŽD. 
 2. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, bude po obsahovej stránke kontrolovať odborná komisia ustanovená Pastoračným fondom Žilinskej diecézy. Komisia zhodnotí, či projekt zodpovedá cieľom výzvy podľa niektorej z tematických kategórií. Na základe tejto kontroly komisia rozhodne o zaradení jednotlivých žiadostí do hlasovania.

Hlasovanie verejnosti

V hlasovaní verejnosť rozhoduje o tom, ktoré žiadosti budú naozaj podporené. Hlasovať môže každý iba raz za jeden konkrétny farský projekt a raz za jeden celodiecézny projekt. Po skončení hlasovania budú projekty zoradené na základe získaných hlasov. 
Za získanie nového donátora, ktorý pri registrácii uvedie názov konkrétneho projektu, ktorý chce svojím príspevkom podporiť, bude projektu automaticky pridelených 10 hlasov.


Podpora za donátorov

Podpora pastoračných projektov je možná iba z prostriedkov, ktoré pastoračný fond KROK priebežne získava na tento účel. Projekty podporené v prvom ročníku boli financované výlučne z počiatočného daru, ktorý do Fondu vložila Žilinská diecéza a to z financií získaných ako dar iných slovenských diecéz na rozvoj mladej Žilinskej diecézy. V tomto ročníku je možné z počiatočného daru diecézy pokryť ešte polovicu nákladov na podporu farských a diecéznych projektov. Druhú polovicu Fond čerpá z aktuálnych príspevkov darcov – donátorov, ktorí sa rozhodli pravidelne prispievať na realizáciu projektovej súťaže v Žilinskej diecéze.
V tomto ročníku majú možnosť pozvať k darcovstvu nových donátorov aj samotní riešitelia projektov, čím pomôžu dlhodobej udržateľnosti zámeru podporovať tvorivosť veriacich formou projektovej súťaže. Za každého donátora, ktorý pri registrácii uvedie názov konkrétneho projektu, ktorý chce svojim príspevkom podporiť, získa žiadateľ o grant sumu naviac k základnej podpore podľa platných pravidiel prideľovania finančnej podpory.
Podnety k oslovovaniu nových donátorov nájdete TU.

Pravidlá prideľovania finančnej podpory farských projektov

Každá farnosť (resp. duchovná správa), v ktorej  bude podaný projekt podľa pravidiel tejto projektovej súťaže a získa vo verejnom hlasovaní najväčší počet hlasov (avšak minimálne 10) v danej farnosti resp. duchovnej správe, má garantovanú podporu jedného projektu z prostriedkov PFŽD. 

Ďalšie predložené projekty z každej farnosti, ktoré nezískali vo farnosti najväčší počet hlasov, postúpia do druhého diecézneho kola. V rámci neho budú tieto projekty z celej diecézy zoradené podľa získaného počtu hlasov a prvých 20 projektov z tohto poradia bude tiež podporených z PFŽD.  Z každej jednej farnosti tak bude mať šancu získať finančnú podporu aj viacero projektov.


Projekt bude môcť byť podporený len v prípade, ak v hlasovaní verejnosti získa minimálne 10 hlasov, alebo ak získa 10 hlasov za jedného donátora. Hodnota prvých 10 hlasov z verejného hlasovania je 50,- €. Každý ďalší hlas získaný v hlasovaní znamená navýšenie podpory o 5,- €.  Na získanie maximálnej sumy finančnej podpory projektu z hlasovania (t.j. 100,- €) je teda potrebné získať pri verejnom hlasovaní minimálne 20 hlasov.  

Predkladateľ projektu môže získať ďalších 50,- eur za každého novoprihláseného donátora prostredníctvom  programu DONÁTOR na stránke donator.sk. T.j. maximálne 200,- eur, za získanie aspoň  štyroch donátorov. Je potrebné, aby donátor pri registrácii od 6.3.2022 do 8.5.2022 uviedol presný názov vášho projektu. 

Pravidlá prideľovania finančnej podpory celodiecéznych projektov

Z celodiecéznych projektov bude podporených prvých 10 projektov s najvyšším počtom hlasov pridelených Diecéznou pastoračnou radou ŽD a verejným hlasovaním, čím projekt získa základnú podporu 500,- eur. Každý hlas získaný vo verejnom  hlasovaní znamená navýšenie podpory o 5,- €.  Na získanie maximálnej sumy finančnej podpory projektu z verejného hlasovania (t.j. 100,- €) je teda potrebné získať minimálne 20 hlasov. Pre celodiecézne projekty platí rovnako ako pre farské projekty, že za získanie jedného donátora bude projektu pripočítaných 10 hlasov.

Na základe hodnotenia projektu Diecéznou pastoračnou radou, môže byť finančný príspevok zvýšený o čiastku maximálne do 200,- eur.  Ďalšiu podporu, maximálne 200,- eur,  môže predkladateľ projektu  získať  za novoprihlásených donátorov  – t.j.  ďalších 50,- eur za každého novoprihláseného donátora prostredníctvom  programu DONÁTOR na stránke donator.sk. T.j. maximálne 200,- eur, za získanie aspoň  štyroch donátorov. Je potrebné, aby donátor pri registrácii od 6.3.2022 do 8.5.2022 uviedol presný názov vášho projektu. 


Informovanie o výsledkoch

Výsledky grantového programu budú zverejnené 13. mája 2022 a budú komunikované verejne prostredníctvom cestaobnovy.sk. Zároveň všetci žiadatelia o finančný príspevok budú o rozhodnutí Pastoračného fondu Žilinskej diecézy informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy predkladateľa projektu uvedenej v projekte.

Zmluvný proces

V období od 14. mája do 17. júna 2022 budú s podporenými žiadateľmi (neformálnymi skupinami, organizáciami)  zaktualizované rozpočty a uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a postupne odosielané schválené sumy príspevkov z grantového programu.

Záverečné správy z realizácie projektu

Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať záverečnú projektovú správu a záverečnú finančnú správu o realizovanom projekte a vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok predložením kópií všetkých účtovných dokladov, ktoré dokumentujú čerpanie celého získaného príspevku aj deklarovaného vlastného vkladu (vlastných zdrojov).

K vyúčtovaniu nákladov bude možné predkladať doklady vystavené od 6.3.2022.

Grantový proces – časový harmonogram

6. 3. – 1. 4. 2022 príprava, odosielanie projektov/žiadostí o príspevok

4. 4. – 22. 4. 2022        hodnotiaci proces + rozhodnutie o podporení projektov

24.4. – 8. 5. 2022          online hlasovanie

13. 5. 2022      vyhlásenie výsledkov hlasovania

14. 5. – 17. 6. 2022      zapracovanie zmien do projektov/zmluvný proces

14. 5. 2022 – 31. 1. 2023  realizácia schválených projektov

Do 15 dní od ukončenia projektu, najneskôr do 15.  februára 2023 vyúčtovanie grantu, záverečné správy

Kontakty

Pastoračný fond Žilinskej diecézy 

Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Zodpovedná osoba: Ing. Anna Kondelová, PhD.

Telefonický kontakt: 0910 10 11 77 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00, utorok a štvrtok až do 20.00)

E-mail: pastoracnyfond@dcza.com

Formálna stránka:

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Telefonický kontakt: 0948 849 922 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00)

E-mail: grantza@ozviac.sk